Bilişim Suçlarının TCK Açısından Değerlendirilmesi

Bu yazımızda daha önceden belirttiğimiz bilişim suçlarını yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre inceleyeceğiz. Genel olarak bilişim suçlarının tam ve ittifak edilen bir tanımı bulunmamakla birlikte en geniş tanım olarak kabul gören Avrupa Ekonomik Topluluğunun tarifine göre bilişim suçları; verilere karşı ve/veya veri işleme bağlantısı olan sistemlere karşı bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardır.

Türk Ceza Kanununa göre bilişim suçları ise Onuncu Bölümde “Bilişim Alanında Suçlar” Başlığıyla düzenlenmiştir. Bu başlık altında bilişim suçları 3 bölüme ayrılmıştır. Birinci başlık; bilişim sistemine girme, ikinci başlık; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, Üçüncü başlık ise Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olarak düzenlenmiştir.

İlk olarak birinci başlık olan bilişim sistemine girme suçunu ele alacağız. Bu suç, Ceza Kanunumuzda 243. Maddede düzenlenmiştir. Bu maddenin 1. Fıkrasında “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.” denmektedir. Burada dikkat edilecek olursa fıkrada özellikle “hukuka aykırı olarak” vurgusu yapılmaktadır. Bundan maksat, suçun oluşması için bir kastın varlığının gerekliliği vurgusunun yapılmak istenmesidir. Yani eğer kişi, yaptığı eylemin hukuka aykırılığını bilmiyorsa burada hukuka aykırılık şuuru mevcut olmadığından suç gerçekleşmez.

Ayrıca yine bu maddede “giren ve orada kalmaya devam eden” ibaresi yer almaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere bu suçun oluşması için kişinin bilişim sistemine sadece girmesi yetmemektedir. Sisteme girdiğini anladığı anda makul süre içerisinde sistemden çıkmaması da gerekmektedir.

Bu suçun mağduru olabilmek için üçüncü kişilerin erişimine kapanmış bir bilişim sistemine sahip olmak gerekir. Eğer mağdur, failin, sistemine girmesine zımni (gizli) veya açık olarak rıza gösterirse bu suç gerçekleşmez. Dolayısıyla sistemine girilen kişi de mağdur sıfatını almaz.

Bütününe veya bir kısmına girilen bilişim sisteminden kasıt sistemin yazılımsal kısmıdır. Bu hüküm ile sistemin yazılımsal yanının güvenilirliği korunmak istenmektedir.

Bu suç her türlü hareketle gerçekleştirilebilmektedir. Yeter ki sistemin yazılımsal yanına girme ve orada kalma eylemi gerçekleşiyor olsun. Bu eylem, kablolu, kablosuz bağlantı veya kızılötesi ışınlar, bluetooth gibi sistemler ile de olabilir.

İkinci olarak Ceza kanunumuzda 244. Maddede; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu yer almaktadır. Bu maddenin ilk fıkrasında “Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. İkinci fıkrasında ise” Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yazılım ve donanım özellikleri taşıyan bir cihazın bu suçun konusunu oluşturabilmesi için bunların, bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutabilen, bilgileri iletebilen ve çok yönlü kullanılabilen özelliklere sahip olması gerekir. Konuyu tümüyle ele alacak olursak bilişim sistemi kavramı, bilgisayarı da kapsayan, fakat bilgisayardan daha geniş bir kavramı ifade etmektedir.

Bilgiyi işleme özelliğine sahip olmayan ve sadece belirli işlemleri otomatik olarak yapan elektronik veya manyetik cihazlar bu suçun konusunu oluşturmaz. Yine bilgi işleme yeteneği olmakla birlikte bunu genel amaçlı olarak değil de tek yönde yapabilen cihazlar da bu suçun konusunu oluşturmazlar. Bunlara örnek olarak, binalara girişi sağlayan manyetik kartlar, telefon kartları ve çamaşır makineleri gibi cihazlar verilebilir. Ancak banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması bilişim suçları alanına girmektedir.

Banka veya Kredi kartlarının kötüye kullanılması bölümünü de ilerideki yazımızda ele alacağız. Sağlıcakla kalın…

Halil KARAKAYA
10.07.2013
Anadolu Telgraf Gazetesi